Det finns många förkortningar och begrepp inom området. Jag har inte för avsikt att förklara alla, men när jag använder förkortningar eller begrepp som kan vara oklara för någon läsare så noterar jag dom i fortsättningen här:

ATH (All Time High) – Den högsta kurs som aktien haft någonsin. Kursen kan vara justerad för ev. splittar av aktien om sådana har förekommit historiskt.

BTA (Betald Tecknad Aktie) – Om du tackar “ja” i en nyemission används dina TR för att köpa ett visst antal aktier till en förutbestämd kurs. När betalningen har gjorts bokförs BTA på kontot tills emissionen är klar, då dom omvandlas till vanliga aktier. Man kan handla med BTA precis som med aktier och logiken säger att stamaktien och BTA:n handlas till i princip samma kurs.

DA (DirektAvkastning) – Den avkastning som man får direkt i form av aktieutdelning. Hänsyn tas alltså inte till eventuell kursuppgång. Direktavkastningen är räknad på föregående eller beslutad utdelning delat med aktuell kurs, eller för befintliga innehav delat med GAV. Om det förekommit extrautdelning så är den inte medräknad vid angiven DA i aktieinformationen.

GAV (Genomsnittligt AnskaffningsVärde) – Om man köper samma aktie vid flera olika tillfällen så är GAV den genomsnittliga kursen, inklusive courtage, som man har betalat per aktie.

IL aktier – Aktier som kommer att lösas in mot likvida medel. Ibland sker extrautdelning i form av avskiljning av inlösningsaktier och när de bokförs så finns det under en period speciella aktier på kontot. Dessa kan man handla med, men om man inte gör något så kommer de med automatik säljas och bli ett tillskott till kassan.

IPO (Initial Public Offering) – När ett bolag handlas på börsen första gången.

Split – Aktien delas upp så att du får fler aktier, fast med mindre värde. Syftet är oftast att göra den enklare att handla genom att se till att kursen är lagom hög. T ex när en aktie som splittas 5:1 innebär det att 1 aktie för 500 SEK delas upp och man får 5 aktier som är värda 100 SEK styck. En split kan även vara omvänd, dvs man får färre aktier men med ett högre värde. T ex så kan 100 aktier som är värda 0,10 SEK slås ihop och ge 1 aktie som är värd 10 SEK. Detta skulle innebära en 1:10 split. All historisk kursdata justeras i efterhand till de nya förutsättningarna.

TR (Teckningsrätt) – En form av värdepapper som ger dig rätt att teckna en viss aktie till en förutbestämd kurs. Ges oftast ut i samband med nyemission då varje aktie ger en teckningsrätt. Ett antal TR ger dig i sin tur rätten att handla en aktie till en förutbestämd kurs, om du vill och accepterar erbjudandet. TR kan även köpas och säljas under en fastställd period. Om man inte tackar “ja” till erbjudandet och inte heller säljer sina TR blir dom i teorin värdelösa vid ett visst datum om inte din bank säljer dom automatiskt åt dig.
X-dag (Exklusive utdelning) – Den dag då aktien handlas utan rätt till senaste aktieutdelningen. I teorin blir aktien på X-dagen lika mycket mindre värd som den utdelning som aktien hade rätt till dagen innan. Den som äger aktien vid stängning dagen före X-dagen får utdelning på utbetalningsdagen. Man kan alltså sälja sin aktie på X-dagen men fortfarande få utdelningen.